HMS Helse, miljø og sikkerhet for Nesodden kajakklubb


Vedtatt av styret i Nesodden kajakklubb 30. mai 2022

Innledning

 • Nesodden kajakklubb, NKK, ble stiftet 28.februar 2005 og er medlem av Norges Padleforbund, NPF.
 • NKK er en havpadleklubb og klubbens formål er tur- og mosjonspadling.
 • NKK tilbyr medlemmene kurs, med basis i egne instruktører, i sikkerhet og padleteknikker.
 • Alle som skal benytte NKKs kajakker skal som minimum ha introkurs fra NKK eller en annen klubb eller kursarrangør som tilbyr kurs i tråd med NPFs retningslinjer.

NKKs styre pålegger klubben å redusere faren for uønskede hendelser. Et viktig virkemiddel er kartlegging og vurdering av risikofaktorene innen våre aktivitetsområder og definering av risikoreduserende tiltak. Et viktig element i arbeidet er dette dokumentet som underlag for klubbens arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), som er pålagt gjennom Internkontrollforskriften (se ”lover og regler” som gjelder for NKK).

Dette dokumentet skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer, og må være godt kjent av alle som har verv eller andre ansvarsforhold i NKK. Medlemmene skal også gjøre seg kjent med HMS-dokumentet.

Synspunkter på innholdet i dette dokumentet rettes til NKKs styre og mottas med takk. Dette er et dynamisk dokument, gjenstand for løpende innspill, vurdering og bearbeiding.

Lover og regler som gjelder for NKK

Mål for helse, miljø og sikkerhet

 • Null skade på padlernes fysiske og mentale helse.
 • Sporløs ferdsel.

Virkemidler

 • Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for at all padling foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig.
 • Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet om miljø og sikkerhet.
 • NKK skal aktivt bruke informasjon om uønskede hendelser/ulykker i vår egen klubb og fra padlemiljøet ellers, og bruke denne informasjonen til å forbedre sikkerheten i NKK.
 • Vi har alle felles ansvar for egen og andres sikkerhet. På tur skal vi ta vare på hverandre og på det ytre miljø. 

Ansvar

Styret i Nesodden kajakklubb

Styret i Nesodden kajakklubb har ansvaret for å lage HMS-plan. Den skal inneholde en generell metode for risikovurdering som instruktører, turledere skal bruke på konkrete turer, kurs og andre padleaktiviteter.

Styret har ansvaret for å informere om HMS-planens innhold på en slik måte at instruktører, turledere og vanlige medlemmer kan gjøre seg kjent med det.

Instruktører og turledere

Instruktører og turledere har ansvar for å sette seg inn i klubbens HMS-plan og å gjøre egne risikovurderinger ved gjennomføring av kurs og turer i regi av klubben. En risikovurdering vil si å kartlegge farer, vurdere sannsynlighet og konsekvens, og gjøre tiltak for å redusere risikoen for at skader skal oppstå.

Instruktører og turledere har ansvar for å registrere uønskede hendelser på avviksskjema/forbedringsskjema ved uønskede hendelser. Poenget er å lære og å forbedre sikkerheten i klubben.

Vanlige medlemmer

Medlemmene i klubben har ansvar for egen sikkerhet og må bruke det de har lært på kurs, sette seg inn i klubbens HMS-plan og følge anvisninger fra instruktører og turledere på aktivitet i regi av klubben. Vanlige medlemmer oppfordres til å rapportere uønskede hendelser med tanke på erfaringsdeling.

NKKs organisasjon

Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet er fordelt på denne måten:

Leder

 • Overordet ansvar for at hvert styremedlem og ansvarshavende utfører sine HMS oppgaver og at internkontrollsystemet etterleves.
 • Ansvar for å følge opp og vedlikeholde internkontrollsystemet. Herunder ligger systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Nestleder

Assisterer leder og fungerer som leder ved leders fravær.

Materialforvalter

Skal påse at klubbens utstyr fungerer etter hensikten og at det ikke er mangler eller feil som kan føre til skader eller ulykker.

Turlederkontakt

Kontaktperson for aktivitetsledere som ønsker å arrangere turer.

Skal aktivt bidra til at klubbturene blir planlagt og gjennomført på en sikker måte.

Ansvar for informasjon om turer i klubbregi på hjemmesidene og klubbens facebookgruppe. Informasjonen skal være tilstrekkelig for at medlemmene selv kan vurdere om de har og nok ferdigheter til å delta.

 

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge skader på personer og skade på miljøet

Kajakker og utsyr

 • Kubbens kajakker skal ha vanntette skott. Grunnen til det er at de redningsteknikkene NKK bruker, forutsetter at kajakkene har vanntette skott.
 • Feil på kajakker og annet klubbutstyr skal rapporteres til utstyr@nesoddenkajakklubb.no.
 • Det skal alltid benyttes padlevest.
 • I vinterhalvåret skal det benyttes tørrdrakt eller tykk våtdrakt

Klubbtur

Med klubbtur menes:

Turer, faste padledager og annen aktivitet som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på klubbens hjemmeside (www.nesoddenkajakklubb.no) og eller klubbens facebookgruppe.

På klubbturer skal det være en turleder.

Turleder og turdeltakeres ansvar og oppgaver

Turdeltaker

 1. Skal følge anvisninger fra turleder
 2. Skal melde fra til turleder ved vanskeligheter.

 

Kunnskap:

Skal ha våttkort med introduksjonskurs hav eller høyere

Turleder

 1. Planlegge og gjennomføre tur
 2. Gjøre en risikovurdering før turen og justere risikovurderingen etter forholdene når turen skal gjennomføres
 3. Informere om turen på forhånd – planlagt turmål, varighet og vanskelighetsgrad
 4. Ivareta sikker padling
 5. Veilede deltagere etter behov.

 

Kunnskap:

Skal kunne egenredning og kameratredning

 

Utstyr:

Padlevest

Pumpe

Mobiltelefon

Førstehjelpsutstyr

Ekstra åre

Slepetau

Ved krevende turer kan det settes høyere krav til kunnskap og ferdighet, dette skal da fremgå av invitasjon eller opplysninger om den enkelte turen.

 

Gruppe på tur/privattur

Med gruppe på tur menes:

Turer som er avtalt mellom utøvere via klubbens nettverk. Dette vil være en privat tur og ansvaret ligger således på deltakerne. Den som inviterer må gjøre oppmerksom på at dette er en privattur.

Den som inviterer til turen må informere om hvilken kompetanse vedkommende har, hvor vedkommende har tenkt å padle og hvilket nivå vedkommende anser at de som skal være med på turen bør ha.

 • Gruppen skal samlet påse at alle er fortrolig med vanskelighetsgrad
 • Ved kryssing av skipsled, eller områder med mye fritidsbåt trafikk. Skal det padles tett samlet i gruppe.

Risikovurdering

Risikovurdering skal gjøres etter prinsippene som fremgår av risikovurderingskjemaet som ligger på nesoddenkajakklubb.no. Risikovurderingen har følgende elementer: 

 1. Fare – kartlegge mulige/sannsynlige farer på det aktuelle arrangementet tur/kurs/dugnad. Eks. alvorlig nedkjøling (med helt eller delvis bevissthetstap), påkjørsel av båt (fra Stena line til vannskuter), velt – ikke få av spruttrekk (drukning). På dugnad: eks. kuttskade, fall fra stige, partikkel i øyet. 
 1. Konsekvens (1-5) beskrive alvorlighetsgraden av denne faren på en skala fra 1 til 5
  1. Ubetydelig         
  2. Mindre alvorlig  
  3. Betydelig            
  4. Alvorlig 
  5. Svært alvorlig
 1. Sannsynlighet (1-5) beskrive sannsynligheten for at denne faren skal inntreffe/føre til en ulykke, på en skala fra 1 til 5, dere tallene har følgende betydning:
  1. Usannsynlig/ ingen tilfeller
  2. Lite sannsynlig/ enkelt tilfelle
  3. Mindre sannsynlig/ enkelthendelser
  4. Sannsynlig/ periodevis
  5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig
 1. Risiko = tallet for konsekvens ganget med tallet for sannsynlighet.
  1. Risiko fra 1–4 = Ubetydelig
  2. Risiko fra 5–9 = Må ha risikoreduserende tiltak
  3. Risiko over 9 = Ikke gjennomfør aktiviteten

 2. Tiltak man setter inn for å redusere risikoen.

 3. Ansvarlig. – Hvem som er ansvarlig for å gjennomføre de ulike risikoreduserende tiltakene.

Risikovurderingen skal fortrinnsvis være skriftlig i risikovurderingsskjemaet som ligger på nesoddenkajakklubb.no, men det viktigste er at ansvarlig for arrangementet har vurdert mulige farer, har gjort tiltak for å redusere at uønskede hendelser skjer, er forberedt på hva som skal gjøres hvis uønskede hendelser likevel skjer og rapporterer om uønskede hendelser på klubbens forbedringsskjema. 

Mest relevante farer ved kurs og turer

Fare

Beskrivelse

Risikoreduserende tiltak

Nedkjøling (hypotermi)

 

Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig risikomoment ved padling i Norge.

Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig.

Ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer med å snakke eller apati, indikerer at personen er så sterkt nedkjølt at det er nødvendig å sette i verk relevante tiltak.

Bekledning tilpasset temperaturen i vannet er essensielt for å forebygge hypotermi. Tørrdrakt eller tykk våtdrakt, ullundertøy, neoprensko, og neoprenhansker. I tillegg bør du ha ekstra tøy i vanntett pose.

Dersom en padler er nedkjølt bør vedkommende få på seg tørre klær, aktiviseres eller tilføres varme fra bål, kroppskontakt eller andre varmekilder.

Unngå å padle i større bølger enn du kan mestre. Hold deg nær land hvis dette ikke er mulig. Vind øker faren for en velt og kan være direkte årsak til nedkjøling.

 

Ikke komme

seg ut av

båten

Både erfarne og uerfarne padlere kan

få problemer med å komme seg ut av

kajakken.

Instruktør/veileder/ansvarlig bør sørge for at alle vet hvordan man kommer seg ut av kajakken. Informer om at hanken på trekket skal være utenfor trekket og at man unngår skolisser og annet som kan henge seg fast i pedaler og lignende.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere

fare for kollisjon.

 • Hold god avstand til annen båttrafikk
 • Vær alltid på utkikk etter båter som kan komme til å representere en fare
 • Bruk alltid lanterner (ett hvitt lys) på alle båter i skumring og i mørke

På tur med

uerfarne

padlere

1. Padler går rundt.

Rutiner for velt gås gjennom før vi starter turen. For å unngå at padleren ved velt ikke kommer seg ut av kajakken pga spruttrekket, vil turleder og vurdere bruk av spruttrekk. Se ellers pkt. over ”Ikke komme seg ut av båten”

 

2. Spredning av gruppen

For å unngå spredning av gruppen, har vi en erfaren padler foran og en bak som sørger for at gruppen holder seg samlet

Instruksjon om dette gis før turen starter.

 

3. Angstanfall.

Pga av at vi kan ha med usikre padlere å gjøre, skal turledere være obs på at en hendelse under turen kan føre til angst blant de andre deltagerne. Hvis det skulle skje f. eks en velt, danner man «flåte» med to eller flere kajakker.

Dette instrueres om på forhånd og man trener på å danne flåte før turen

starter.

Som ekstra sikkerhet bør det være to erfarne padlere pr. 8 deltagere.

 

Utstyr som bør være med når man padler

 

Redningsvest

Godkjent padlevest

Pumpe

Nødvendig for å lense kajakken etter for eksempel en velt.

Årepose

Åreposen er viktig særlig gvis man padler alene. Åreposen brukes som hjelp til egenredning.

Åreline
 
Padler man alene kan det være lurt å bruke åreline for å hindre at åren forsvinner. Alternativt kan man ha med reserveåre. 

Reserveåre
 
På klubbtur skal en eller flere ha med reserveåre.

Taueline
 
Minst en line må være med når en gruppe drar på tur, og den som har den med må kunne bruke den.

Førstehjelpsutstyr
 
Førstehjelpsutstyr for å kunne behandle eventuelle skader under padling. En gruppe på tur må disponere plaster, sportstape, saks, bandasje, enkeltmannspakke, trekanttørkle og gasbind. Må pakkes i tørrpose.

 Mat og drikke

Ekstra skift med klær i vanntett pose

Førstehjelp:

NKK oppfordrer padlere til å sette seg inn i førstehjelpteknikker ved drukning (HLR), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader (kutt, hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd).

Gjennomgåelse av utstyr

 Alt utstyr skal kontrolleres med hensyn til sikkerhet to ganger i året. Utstyrsliste skal være tilgjengelig, kontrollpunkter skal identifiseres og krysses av. Listen legges bakerst i en eventuell utstyrs perm, eller gjøres tilgjengelig på annen måte.

 Etablert merkesystem for utstyr gjennomføres.

 NKK har som målsetting, til enhver tid, å ha system for reparasjon/erstatning av klubbens utstyr.

NKKs kurs

Deltaker

Over 14 år og svømmedyktig (må kunne svømme 200 m). Kursleder kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om personer yngre enn 15 år kan delta.

Kursleder

Må tilfredsstille Norges padlerforbunds krav

Værforhold

Kursleder vurderer om kurset ev må avlyses på grunn av mye vind eller andre problematiske værforhold.

 

Aktsomhetsområder/ -perioder

Vær oppmerksom på dine omgivelser til enhver tid.

 

Aktsomhetsområde

Årsak

Risikoreduserende tiltak

Oksval småbåthavn

Mange lystbåter

Padle i samlet gruppe. Vær oppmerksom på annen båttrafikk

Tangen brygge

Nyttetrafikk (Nesoddbåtene)

 

Steilene område

Regatta seiling

 

Fagerstrand småbåthavn

Mange lystbåter og nyttetrafikk

 

Skipsleden vest av Nesodden

Nyttetrafikk, store båter som kommer raskt og har begrenset mulighet til å stanse eller styre utenom.

 

Mellom Langøyene og Rambergøya (mange tror det er Gressholmen)

Lastebåter går her til og fra Sjursøya

 

Rett nord for Hovedøya

Store passasjerbåter kommer her tett opp til Hovedøya.

 

Alle øyene i Bunnefjorden

Det kan skifte veldig fort fra nesten vindstille til vind med bølger som er så store at det kan være vanskelig å komme tilbake til Oksvald brygge

Sjekk værmelding – spesielt vind før du drar ut

 

Aktsomhetsperiode

Årsak

 

Oktober - april

Lav vanntemperatur

Bruk tykk våtdrakt eller tørrdrakt med ull under.

Oktober - april

Tidlig skumring – andre fartøyer kan ha vanskelig for å se deg.

 • Bruk lanterne (et hvitt lys)
 • Padler du alene når det er mørkt, kan det være lurt å padle langs land.
 • Hold gruppen samlet hvis dere er flere.

Mai - autgust

Sterk sol

Sikre deg mot å bli solbrent. Særlig er hode og skuldre utsatt. Bruk solcaps og eller solbriller + solkrem.

På varme dager er også tilførsel av væske viktig.

Rapportering av uønskede hendelser

Uønskede hendelser skal rapporters på Nesodden kajakklubbs forbedringsskjema og tas opp på styremøte og møte for instruktører og turledere for å høste erfaring og om mulig forbedre sikkerheten i klubben.

Nesodden kajakklubbs forbedringsskjema er tilgjengelig på klubbens nettsider. 

Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

Styret i NKK v/leder skal gjennomgå dette dokumentet en gang per år, for å sikre at det er oppdatert, relevant for aktiviteten, og at målene som er satt for dokumentet oppfylles. Hensikten er å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt.

De pliktene dokumentet stiller til styremedlemmer og/eller ansvarshavende skal i denne anledning ettersees.